Документи

 

Документи од јавен карактер

 Статут на основното училиште

Правилници за систематизација на работни места

Основни податоци за работа на училиштето 2021/22

Органограм

spisok na vraboteni

ФП за 2022 за сите с-ки

sistematizacija на работни места 2022

Анекс на Статут 2020

Правилник за издавање на спортска сала и др.простории

Izmena i dopolnuvanje na statut nasilstvo – izmena

Барања и одговори на Информација од ЈК-2021

Барање и одговор на информација од ЈК-1-2021

Барање и одговор на информација од ЈК-2-2021

Барања и одговори на Информација од ЈК-2022

Барање и одговор на информација од ЈК-2-2022

Барање и одговор на Информација од ЈК-1-2022

 

Годишни програми и извештаи

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023-24

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 22-23

ПОЛУГОДИШЕН-ИЗВЕШТАЈ-22-23

САМОЕВАЛУАЦИЈА-2020-22

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 21-22 ГОТОВ

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2021-22 godina

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 20-21 – за печатење

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 19-20-за печатење

Godishna programa za rabota na ucilishteto za 2020-21 godina

САМОЕВАЛУАЦИЈА 19-20(1)

Развојна програма 2021-24

Протокол -интерен

Protokol pravilnik za nasilstvo vo uciliste(1)

Завршни сметки

Straso Pingjur s-ka 78581 2023 god.(Erazmus)-1 Straso Pingjur s-ka 78596 2023 god.(Fond za Inovacii) Straso Pingjur s-ka 78581 2023 god.(Erazmus) Straso Pingjur s-ka 78505 2023 god.(Erazmus plus) Straso Pingjur s-ka 787 2023 god.

Straso Pingjur s-ka 787 2022 god.

Straso Pingjur s-ka 903 2022 god.

Straso Pingjur s-ka 78581 2022 god.(Erazmus)

Straso Pingjur s-ka 78596 2022 god.(Fond za Inovacii)

Straso Pingjur s-ka 78596 2021 god

.(Fond za Inovacii) Straso Pingjur s-ka 78581 2021 god.

(Erazmus) Straso Pingjur s-ka 903 2021 god.

Straso Pingjur s-ka 787 2021 god.

Straso Pingjur s-ka 903 2020 god.

Straso Pingjur s-ka 787 2020 god.

Годишна програма 19-20 година\

Годишна сметка

Straso Pingjur s-ka 903 2019 god.      Straso Pingjur s-ka 787 2019 god.