КОНКУРС за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедење.!!!

К О Н К У Р С

за ученици од основното и средното образование по повод

Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври

 

*Тема и услови на конкурсот за учениците од основното образование

Учениците од основното образование може да испратат литературна и/или ликовна творба на темата:

„Штедам за моите желби, штедам за мојата иднина“

 

За избраните најдобри творби на учениците од основното образование ќе им бидат доделени вкупно 12 награди, и тоа:

– 3 награди за најдобра литературна творба ‒ песна за учениците од 1. до 5. одделение;

– 3 награди за најдобра ликовна творба ‒ цртеж/дигитален цртеж за учениците од 1. до 5. одделение;

– 3 награди за најдобра литературна творба – расказ за учениците од 6. до 9. одделение;

– 3 награди за најдобра ликовна творба – цртеж/дигитален цртеж за учениците од 6. до 9. одделение.

 

На учениците од основното образование чиишто творби се наградени ќе им биде доделена парична награда во износ од по 3.000,00 денари, со исплата на паричната награда на трансакциска сметка во банка во Република Северна Македонија, по нивен избор.

 

Крајниот рок за доставување на творбите е 20 октомври 2020 година.

 

*Тема и услови на конкурсот за учениците од средно образование

 

Учениците од средното образование може да учествуваат на конкурсот со испраќање литературна творба ‒ есеј на тема:

„Штедењето во добри времиња наспроти неизвесноста на иднината“

 

Есејот треба да има најмногу 1.800 зборови и да содржи личен поглед кон улогата на штедењето, со осврт на некои од следниве прашања: улогата на штедењето во економијата, значењето на штедењето за иднината, улогата на заштедите во совладувањето кризни ситуации, ставот кон штедењето на младата популација, семејните навики и штедењето, класичните наспроти современите форми на штедење, познавањата на младите за штедењето во финансиските институции, ставот на младите во однос на потребите за финансиска едукација и други аспекти.

За избраните 3 најдобри творби на учениците од средното образование ќе им биде доделена парична награда во износ од по 6.000,00 денари со исплата на паричната награда на трансакциска сметка во банка во Република Северна Македонија, по нивен избор.

 

Крајниот рок за доставување на творбите е 20 октомври 2020 година.

 

Заеднички услови коишто важат за учениците од основното и средното образование:

Со цел да се заштити работата на учениците, Ве молиме потпишете ги Вашите творби, со тоа што задолжително треба да се наведат следниве информации:

– Име и презиме на ученикот,  

– Назив на училиштето каде што ученикот посетува настава (одделение / година /

  општина / село / град),
– Име и презиме на родителот / старателот со адреса на живеење и
– Телефон за контакт на родителот / старателот / наставникот / професорот.

 

Начин на достава на творбите:

Сите творби (цртеж, песна, расказ и есеј) може да се достават директно во Архивата на Народната банка или преку пошта. Литературните творби (песна, расказ и есеј), како и ликовната творба (исклучиво цртеж изработен на дигитален уред) може да се достават по електронски пат на следнава електронска адреса: tvorbi@nbrm.mk   

 

Адреса за достава преку пошта со назнака:

„За конкурс по повод Светскиот ден на штедењето – 31 октомври“
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 1, 1000 Скопје

 

Пристигнатите творби ќе ги разгледуваат и ќе ги оценуваат жири-комисии формирани од претставници на Народната банка на Република Северна Македонија и Министерството за финансии на Република Северна Македонија.

Списокот на наградените ученици ќе биде објавен најдоцна до 31 октомври 2020 година, на интернет-страниците на Народната банка http://nbrm.mk/ и Министерството за финансии http://finance.gov.mk/.

За подетални информации може да ни се обратите преку електронската пошта на Народната банка: tvorbi@nbrm.mk и електронската пошта на Министерството за финансии: finance@finance.gov.mk.

 

Линк до К О Н К У Р С за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври:

http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-konkurs-za-ucenici-od-osnovnoto-i-srednoto-obrazovanie-po-povod-svetskiot-den-na-stedeneto-%E2%80%92-31-oktomvri-29092020.nspx