Дополнително известување во врска со повикот на МОН за финансиска поддршка

Се известуваат родителите на учениците кои доставија документација за повикот од МОН за финансиска поддршка, а се невработени дека во прилог на документацијата ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ДОСТАВАТ И ИЗВОД ОД СМЕТКИ ОД БАНКА ЗА ПРЕТХОДНИОТ МЕСЕЦ.