Добиена европска ознака STEM School Label

Нашето училиште доби европска ознака за СТЕМ образование Stem School Label – Competent. Ознаката покажува дека училиштето како заедница развива добра СТЕМ стратегија и дека е на вистинскиот пат кон подобрување на СТЕМ образованието на нашите ученици.

Апликацијата за добивање на ознаката се развиваше последниот месец преку пставување на докази за добри СТЕМ практики од последните две години со кои докажуваме дека ги задоволуваме основните критеруми за добивање на истата.

Апликацијата ја подготвуваше тимот од наставници:

Ѓорѓина Димова

Велика Маркова

Марина Станиславова

Марика Вучкова

Јованка Паункова

Трајанка Апостолова