Листа на слободни иборни предмети за учебната 2023/24

Според резултатите од прашалникот спроведен во училиштето се изготви следната листа на слободни изборни предмети од која учениците од 4, 5 и 6 одделение ќе може да бираат кој предмет ќе го изучуваат.

 

(1)

– Техничко образование и информатика

-музичко образование

– ликовно образование

(2)

  • Градинарство и хорикултура
  • Готвење
  • Фигури од хартија
  • Справување со природни катастрофи

(3)

Образование за животни вештини

Игри за разрешување конфликти

Градење интерперсонални односи

Имам права

(4)

Фудбал

Шах

кошарка

одбојка