Регионалeн натпревар “Спелување на француски јазик”

На Регионалниот натпревар “Спелување на француски јазик” учениците го освоија: ПРВО место – Илија Богоев 7г и ТРЕТО место – Андон Крстев 7в одд