Резултати од изборот на Дете-Правобранител

Според гласовите од демократски реализираното тајно гласање резулатите се следните:

1. Марија Атанасова 9б – 89 гласа;

2. Росица Мојсова 9в – 65 гласа

3. Петар Јанчев 8г – 78 гласа

За Дете-Правобранител во учебната 2022-2023 година е избрана ученичката Марија Атанасова од 9б одделение.