Резултати од литературните и ликовните конкурси по повод Патрониот празник на училиштето

По повод Патрониот празник училиштето организираше натпревари за учениците од 1-5 одделение и за учениците од 6 – 9 одделение,

За учениците од 6-9 одделение беше распишам конкурс за состав на тема „Во тешките времиња сфаќаш кои се вистинските вредности во животот“. Наградени се следните ученици:

 1. Стефанија Настова 9 одд
 2. Маријана Николова 8 одд
 3. Вера Најдовска 9 одд

Пофалени ученици:

 1. Марија Атанасова 7 одд
 2. Невенка Андова 6 одд

За учениците од 1-5 одделение беше распишан литературен и ликовен конкурс на тема „Светот е поубав во сите бои“ . Наградени се следните ученици:

 1. Од прво одд. наградена е ликовната творба

на ученичката Марија Манева од I- а, под менторство на Марина Димова;

А со пофалница се стекнаа учениците  :

Мила Петрова од  I- а одд. ментор-Марина Димова

Мелани Јанчева од I- б одд. ментор-Цветанка Недева

Драгана Илиева  од I- в одд. ментор-Александра Манева

Изборот го вршеше комисијата во состав  на одд. наставници од второ одделение при нашето училиште.

 

 1. Од второ одд. наградена е ликовната творба

на ученичката Матеа Стаменова од II- б, под менторство на Весна Јованова

 

А со пофалница се стекнаа учениците  :

Живица  Мицков од II-а одд. ментор-Весна Николова

Јована Јованова од II-б одд. ментор Весна Јованова

Миша Недева од II-в одд. ментор Весна Петридова

Изборот го вршеше комисијата во состав  на одд. наставници од прво одделение при нашето училиште.

 

 1. Од подрачните училишта во с.Пепелиште и с.Војшанци наградена е ликовната творба на ученикот Ѓорѓи Георгиевски IV одд. с.Војшанци-под менторство на Дунавка Еленова

   А со пофалници се стекнаа учениците:

 • Славе Ристов од III одд. с.Војшанци –ментор Васка Цветкова
 • Бојан Јусуфов од IV одд. с.Војшанци -ментор Дунавка Еленова
 • Симона Панова од V одд. с. Војшанци -ментор Васка Цветкова
 • Сара Лазарова од I одд. с.Пепелиште -ментор Катерина Јорданова

Изборот го вршеше комисија во состав на одд. наставници од централното основно училиште во Неготино.

 

 1. Од трето одделение наградена е ликовната творба на ученичката Драгана Трајкова од III a –под менторство на Цанка Костова

 

А со пофалници се стекнаа учениците:

Даниел Ставров од III в  – ментор Јасмина Анѓелкова

Лара Коцевски од III а -ментор Цанка Костова

Јана Коцева од III б-ментор Ленча Петрова

 1. Од четврто одделение наградена е ликовната творба на ученичката Стефанија Стојанова од IVa-под менторство на Билјана Цветковска

А со пофалница се стекна ученичката Нина Смилкова IV a -ментор Билјана Цветковска

 1. Од петто одделение наградена е ликовната творба на ученикот Стефан Стојановски Vб –под менторство на Јулијана Данилова

А со пофалница се стекнаа учениците:

Кирил Трајков од   -ментор Татјана Ристова

Анѓел Петровиќ од V б -ментор Јулијана Данилова

На литературниот конкурс на истата тема наградени се следните ученици:

1а одд. – Драган Донев;     ментор – Марина Димова

3в одд. – Ангела Стојанова;    ментор – Јасмина Анѓелкова

4а одд. – Даријан Анѓелков;  ментор – Биљана Цветковска

4б одд. – Ана Николова, Марија Јанчева, Мила Мојсова, Матеј Атанасов;      ментор – Валерија Ручкоманова

5а одд. – Ѓорѓи Илиев, Павлинка Пенкова;     ментор – Татјана Ристова

Ти испрати 27 февруари во 21:21