Листа на информации од слободен од јавен карактер

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на РСМ” бр.101/2019) ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино, како имател на информации ја објавува, следната:        

ЛИСТА

    на информации од слободен од јавен карактер со кои располага 

ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино,

 

 1. Информации за седиште на училиштето, местоположба, квадратура;
 2. Годишна програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино,;
 3. Годишен извештај за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино,;
 4. Развојна програма,
 5. Самоевалуација на ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино,;
 6. Функционална анализа,
 7. Годишен план за Јавни набавки,спроведени постапки за Јавна набавка;
 8. Акти за организација и систематизација на работните места во ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино,;
 9. Одобрен годишен буџет;
 10. Завршна сметка,
 11. Наставен план и програма,
 12. План за изведување на екскурзии, излети и други слободни активности,
 13. Број на вработени, податоци за степенот на образование на вработените, податоци за старосната структура на вработените,
 14. Број на ученици, по родова и етничка структура,
 15. Број на паралелки,
 16. Број на запишани ученици во прво одделение,
 17. Распоред на часови за одделенска и за предметна настава,
 18. Деловник за работа на Совет на родители,Училишен одбор, на Стручните органи, (наставнички совет, совет на одделенски наставници и совет на предметни наставници),
 19. Кодекс на однесување на вработени, ученици, родители,
 20. Членови во Училишен одбор, Совет на родители,
 21. Број на одржани седници на Совет на родители,Училишен одбор, на Стручните органи, (наставнички совет, совет на одделенски наставници и совет на предметни наставници), на собир на вработени,
 22. Одржување и резултати од натпревари на учениците на општинско , регионално, државно и меѓународно ниво.
 23. Информации за информатичка опрема и нагледни средства со кои располага училиштето.